BIURO PODRÓŻY WŁÓCZYKIJ

Włóczykij Biuro Podróży Dorota Sawa

Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży Włóczykij Dorota Sawa z siedzibą w Lublinie 20-123  ul. Lubartowska 55/1, NIP 564 160 52 48, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 297 prowadzonym przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

2. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@wloczykij.lublin.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Biuro Podróży Włóczykij Dorota Sawa ul. Lubartowska 55/1 20-123 Lublin

3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, jak i w trakcie wykonywania umowy, rozpatrzeniem wniosku, będą przetwarzane w następujących celach:

sprzedaży produktów o usług
prowadzenia działań marketingowych
rozpatrywanie wniosków
4. Podstaw prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
udzielona zgoda
5. Kategorie pozyskanych danych osobowych.

Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:

imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony
historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki)
6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

procesorom w związku ze zleconymi przez Biuro Podróży Włóczykij Dorota Sawa działaniami realizowanymi w imieniu Biuro Podróży Włóczykij Dorota Sawa
podmiotom współpracującym oraz kontrahentom
firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
nabywcom wierzytelności, którym spółki z grupy kapitałowej Podmiot zbyły przysługujące należności (do firm współpracujących nie do klientów) –przenosimy na druk wezwania do zapłaty
kancelariom prawnym, którym Biuro Podróży Włóczykij Dorota Sawa zleciło np. prowadzenie postępowania
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usług (np. Ukraina, Białoruś, Rosja)

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

przepisy prawa, które mogą obligować Biuro Podróży Włóczykij Dorota Sawa do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości)
okres przez jaki są świadczone usługi
okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
okres na jaki została udzielona zgoda
9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
sprostowania danych
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
przeniesienia Państwa danych osobowych
tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ
10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biuro Podróży Włóczykij Dorota Sawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12.Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Biuro Turystyczne Włóczykij korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)